Etický kodex

Posláním Etického kodexu EC Financial Services, a. s., „EXPRESS CASH“ (dále jen „Kodex“) je stanovit etické normy chování – základní principy, které budou zaměstnanci a obchodní zástupci dodržovat při poskytování finančních služeb klientům.

Cílem Kodexu je

  • napomáhat prosazování korektních vztahů na trhu s nebankovními úvěry a zlepšit jejich úroveň;
  • podpořit rozvoj služeb na trhu s nebankovními úvěry;
  • napomáhat klientům porozumět nebankovnímu úvěru poskytovanému společností EC Financial Services, a. s.;
  • zvyšovat ochranu klientů EC Financial Services, a.s. před neseriózními poskytovateli obdobných služeb;
  • posílit obecnou důvěru v nebankovní produkt založený na průhledných a zákonných pravidlech;
  • výchova a řízení zaměstnanců a obchodních zástupců na základě principů tohoto Kodexu.

Kodex, k jehož dodržování se společnost EC Financial Services, a. s., dobrovolně zavázala, je tvořen Úvodem a Preambulí – deseti základními principy chování společnosti EC FS na trhu s nebankovními úvěry, chování ke klientům, k zaměstnancům a obchodním zástupcům.

Preambule

1. dodržování etických a právních norem

EC Financial Services, a. s., při výkonu své činnosti na trhu nebankovních úvěrů, nad rámec svých zákonných povinností, dodržuje etická pravidla upravující postupy a chování vůči klientům.

2. dodržování principu rovného a nestranného jednání, zákaz zneužití asymetrie postavení instituce a klienta

EC Financial Services, a. s., přistupuje ke všem klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněné zvýhodnění. Při poskytování služeb nenadřazuje zájem svůj nad zájem klienta a nesnaží se zneužít svého postavení a vnutit klientovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky smluvního vztahu.

3. výkon činnosti s odbornou péčí

EC Financial Services, a. s., poskytuje klientům služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů.

4. průhlednost a srozumitelnost informací

EC Financial Services, a. s., poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace, srozumitelné pro průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen.

5. povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání

EC Financial Services, a. s., poskytuje klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu klienta s finanční institucí, včetně nabízené služby. Tyto informace poskytuje klientovi před uzavřením smlouvy v časovém předstihu přiměřeném pro prostudování smlouvy, a v průběhu trvání smlouvy klienta informuje o připravovaných změnách podmínek v časovém předstihu stanoveném ve smlouvě.

6. zákaz nevhodných motivačních postupů

EC Financial Services, a. s., posuzuje vhodnost služby pro určitého klienta na základě skutečností zjištěných při jednání o smluvním vztahu a nenabízí službu budoucímu klientovi, u kterého je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním závazkům. Při sjednávání smluv finanční instituce nenarušuje právo na soukromí klienta a nadměrně ho neobtěžuje. Respektuje klientovo právo na ochranu osobnosti.

7. dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost

EC Financial Services, a. s., svých služeb a reklamní činnosti finanční instituce uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.

8. dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku

EC Financial Services, a. s., dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla poctivého obchodního styku. EC Financial Services, a.s. soutěží s obdobnými poskytovateli nabídkou kvalitních služeb a nepodbízí se klientům poskytováním neodůvodněných výhod. EC Financial Services, a. s., se vyvaruje nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o službách konkurence.

9. dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací

EC Financial Services, a. s., zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. Osobní údaje o klientovi zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

10. informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta a o způsobu jejího vyřízení

EC Financial Services, a. s., seznamuje klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost a s postupem uplatňovaným ve finanční instituci pro řešení stížnosti, včetně možnosti dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo nespokojenosti klienta s vyřízením stížnosti.