Zodpovědné půjčování

Vzít si půjčku není snadné rozhodnutí a může ovlivnit Vaši budoucnost. Proto Vám přinášíme několik rad a informací,které byste před akceptací půjčky měli zvážit.

1. Mám přehled o svých financích

Svůj rodinný rozpočet mám pod kontrolou a průběžně sleduji své příjmy a výdaje.

2. Snažím se neriskovat, průběžně si dělám rezervu

Tvořím si finanční rezervy pro případ nečekaných událostí. Důkladně si propočítám, jakou částku jsem schopen měsíčně splácet, a nezapomenu si ponechat rezervu.

3. Pečlivě zvažuji smysl a účel své půjčky

Zvážím, co si plánuji pomocí úvěru pořídit a zda to skutečně potřebuji. Pokud si beru půjčku na hmotnou věc, měl bych z ní mít užitek i potom, co ji splatím. Rozhodně si nepořizuji více spotřebitelských úvěrů najednou.

4. Zjišťuji si dostatek informací

Úvěr si vybírám zodpovědně. Porovnávám více nabídek od různých poskytovatelů, nejednám ukvapeně a nepodléhám nátlaku. V rámci svého zodpovědného přístupu přemýšlím do budoucna, a proto se pojistím pro případ, že bych nebyl schopen úvěr splácet.

5. Pečlivě zvažuji, od koho si půjčím

Úvěr si vybírám u banky nebo zavedené nebankovní společnosti. Ne vždy platí, že banka je pro mě výhodnějším partnerem než seriózní nebankovní společnost. Při výběru finančního partnera hraje důležitou roli důvěryhodnost a zázemí společnosti.

6. Spočítám si, kolik mě bude úvěr stát

Zajímám se o to, kolik skutečně zaplatím. Neřídím se jen výší úroku, ale informuji se o dalších poplatcích, např. za správu úvěru, za uzavření smlouvy atd. Přesnějším ukazatelem ceny úvěru je RPSN, roční procentuální sazba nákladů, která vedle úroku zohledňuje i další náklady.

7. Jsem zodpovědný a čestný

Při posuzování úvěru nechrání seriózní věřitel pouze sebe, ale také mě. Pokud společnost mou žádost o úvěr zamítla, měla k tomu pádné důvody. Raději znovu zvážím svoje možnosti úvěr splácet, než abych zkoušel úvěr získat za horších podmínek a u neseriózní společnosti. Při žádosti uvádím věřiteli vždy pravdivé informace.

8. Podepisuji pouze to, čemu rozumím

Podrobně se seznámím se smlouvou a úvěrovými podmínkami, včetně případných sankcí a pokut. Nebojím se zeptat na to, čemu nerozumím. Smlouva musí být uzavřena vždy písemně. Kromě stanovení smluvních stran musí obsahovat výši RPSN, podmínky změny smlouvy, výši úvěru, výši splátek, jejich přesný počet a rozvržení a podmínky předčasného splacení.

9. Na co si dávám pozor

K půjčce přistupuji obezřetně. Dávám si pozor na přemrštěné smluvní pokuty, které znemožňují předčasné splacení úvěru, a vysoké smluvní penále za sebemenší prodlení ve splátkách.

10. Problémy řeším hned

Problémy se splácením neodkládám a hledám řešení přímo s poskytovatelem úvěru. Seriózní společnost se bude snažit najít společné řešení, například formou odložení či rozložení splátek. Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti. Za opožděné platby Vám bude účtováno: úrok z prodlení ze splatné, avšak nezaplacené částky, ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy, přičemž ke dni podpisu smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů (změna této sazby je závislá na změně obecně závazných právních předpisů). Úrokem z prodlení bude úročena jak jistina spotřebitelského úvěru, tak splatné nezaplacené úroky. Nezaplatíte-li jakoukoli splátku řádně a včas ani ve 30 denní lhůtě od okamžiku, kdy jste byl Věřitelem k jejímu uhrazení vyzván, stávají se dosud Vámi neuhrazená část celkové výše spotřebitelského úvěru a dále také Úhrada za poskytnutí úvěru a Náklady na vyhodnocení úvěru splatnými první den následující po uplynutí stanovené 30 denní lhůty, nedohodnete-li se s Věřitelem písemně jinak. Lhůta 30 dnů podle předchozí věty počíná běžet dnem následujícím poté, co Vám byla doručena písemná výzva. Celková výše spotřebitelského úvěru, Úhrada za poskytnutí úvěru a Náklady na vyhodnocení úvěru se stávají předčasně splatnými též v případě, bylo-li u insolvenčního soudu zahájeno ve vztahu k Vám či Vašemu majetku insolvenční řízení.