Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Žadatel tímto ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“) uděluje společnosti EC Financial Services, a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, IČ: 242 43 744, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18353 („Express Cash“) souhlas se zpracováním informací a údajů týkajících se jeho osoby, které Express Cash poskytl nebo za trvání smluvního vztahu mezi ním a Express Cash poskytne, a to pro účely poskytováni finančních služeb v rozsahu předmětu podnikáni Express Cash, zejména pak k plnění povinností dle smlouvy o úvěru a k souvisejícím marketingovým a obchodním účelům, včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění pro případ, že smlouva o úvěru nebude uzavřena, a to na dobu jednoho roku od odeslání této žádosti přes web Express Cash. Zpracovávanými osobními údaji jsou: (i) identifikační osobní údaje (tj. jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa bydliště, datum narození, místo a země narození, číslo občanského průkazu, adresa pro doručování, emailová adresa, číslo telefonu, číslo bankovního účtu a rodné číslo), (ii) osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi Žadatelem a Express Cash došlo k uzavření, případně neuzavření smlouvy, (iii) osobní údaje, které jsou nutné k posouzení žádosti o poskytnutí finanční služby, které jsou získány z registrů klientských informací a údaje, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Žadatele a které Žadatel sdělil či sdělí Express Cash nebo které Express Cash získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním smlouvy (tj. údaje o platu/mzdě; údaje o zaměstnavateli; údaje o majetkových poměrech (vč. fotografie bytu)) a (iv) osobní údaje, které Express Cash získala či získá v souvislosti se žádostí, uzavřením a plněním či neplněním smlouvy nebo v souvislosti se zajištěním splnění závazků (zejména údaje vypovídající o Žadatelových finančních závazcích a o jejich plnění) („Údaje“). Způsob zpracování osobních údajů bude automatizovaný a manuální.
 2. Žadatel bere na vědomí, že Express Cash Údaje zpracovává v rozsahu, v jakém mu byly ze strany Žadatele poskytnuty v souvislosti s návrhem na uzavření smlouvy o úvěru či s jakýmkoli jiným právním vztahem existujícím mezi Žadatelem a Express Cash nebo v rozsahu, v jakém je Express Cash shromáždila v souladu s obecně závaznými právními předpisy jinak a že Express Cash zpracovává tyto Údaje k:
  • účelu uvedenému v odst. 1),
  • účelu jednání o uzavření smlouvy a plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy,
  • účelu ochrany životně důležitých zájmů účastníků smlouvy o úvěru nebo jiných dotčených osob,
  • účelu oprávněného zveřejňováni Údajů v souladu s platnou právní úpravou, a
  • k předávání jména, příjmení a adresy za účelem nabízení produktů a služeb v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 3. Žadatel dále prohlašuje, že souhlasy uděluje dobrovolně, a to – v případě, že se stane klientem – na dobu určitou počínaje datem odeslání této žádosti přes webové stránky Express Cash do uplynutí doby 10 let od zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů vzniklých mezi Žadatelem ze smlouvy o úvěru a Express Cash. Žadatel dále prohlašuje, že tento souhlas se vztahuje i na jakékoliv další v budoucnu uzavřené úvěrové smlouvy s tím, že lhůta pro zpracování se prodlužuje v návaznosti na trvání takové další smlouvy.
 4. Žadatel se zavazuje Údaje pravidelně aktualizovat a je oprávněn požadovat, aby Express Cash provedl opravu nepřesných Údajů.
 5. Žadatel prohlašuje, že byl v souladu s § 11 Zákona řádně informován o podmínkách zpracovávání Údajů a bere na vědomí zejména poučení o:
  • tom, že sdělení Údajů je podmínkou uzavření smlouvy o úvěru,
  • právu na informace od Express Cash o tom, jak jsou jeho osobní údaje zpracovávány,
  • tom, že pokud dojde ze strany Express Cash k porušení povinností uložených Zákonem, má právo při splnění zákonných podmínek žádat Express Cash, (i) aby se Express Cash zdržel protiprávního jednání a odstranili závadný stav, (ii) byla provedena oprava Údajů tak, aby byly správné a přesné, (iii) aby byly Údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům, (iv) o přiměřené zadostiučinění v souladu s občanskoprávními předpisy, pokud byla dotčena jeho osobnostní práva a (v) po Express Cash požadovat náhradu vzniklé škody;
  • o právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Žadatel, souhlasí s tím, aby v souvislosti s využíváním Nebankovního registru klientských informací („NRKI“) za účelem: (i) vytvoření souboru informací v rámci NRKI vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Žadatele; (ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky klienta, resp. spolužadatele ze strany oprávněných uživatelů NRKI; (iii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských informací („BRKI“) o Žadatelově bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI: (i) Express Cash shromažďoval, zpracovával a uchovával jeho osobní údaje včetně rodného čísla, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací („IM“); (ii) Express Cash jeho osobní údaje předával LLCB, zájmovému sdružení právnických osob, IČ 71236384 („LLCB“) k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci registru; (iii) LLCB jeho osobní údaje (ve formě informačního souboru) zpřístupnilo oprávněným uživatelům registru klientských informací; (iv) tito uživatelé osobní údaje použili, a to případně spolu s dalšími osobními údaji, jež zpracovávají; (v) LLCB osobní údaje (ve formě informačního souboru) zpřístupnilo Express Cash. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v IM.
  Žadatel tento souhlas uděluje na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Žadatelem a Express Cash byla nebo bude uzavřena smlouva, uděluje tento souhlas na dobu jejího trvání a dalších 4 let od splnění všech finančních závazků z uzavřené smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku smlouvy, pokud finanční závazky zaniknou jinak.
  Žadatel prohlašuje a potvrzuje, že se před podpisem tohoto souhlasu seznámil s IM, které obsahuje i poučení o jeho právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se oprávněných uživatelů NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů a před podpisem tohoto souhlasu byli informováni, že aktuální znění IM lze kdykoli získat na www.llcb.cz.
  Souhlas udělený ve vztahu k registru NRKI je účinný i vůči všem dalším provozovatelům obdobných registrů klientských informací, které v rámci obecně závazných právních předpisů pro ocenění a kontrolu rizik zpracovávají osobní údaje; Žadatel bere na vědomí, že aktuální seznam takových registrů, kterým mohou být Údaje předávány, je zveřejňován prostřednictvím www.expresscash.cz.
 7. Žadatel souhlasí s tím, že v případě prodlení se splácením úvěru, odstoupení od smlouvy o úvěru nebo jeho zesplatnění je Express Cash oprávněna zveřejnit ve svých prodejních místech, na internetových stránkách Express Cash,příp. jiným vhodným způsobem, jméno a příjmení Žadatela a označení porušené povinnosti.

Facebook

Přidat do oblíbených

Poslat
e-mailem